۱- برای اندازه گیری سایز پا ابتدا قطعه ای کاغذ در برابر دیوار قرار دهید .

۲- پای خود را در مقابل دیوار و بر روی کاغذ قرار دهید به صورتی که پاشنه همانند تصویر به سمت دیوار باشد .

۳- با استفاده از قلم جلوی بلندترین انگشت پای خود را خط کشی کنید .

۴- در مرحله آخر از ابتدای لبه کاغذ که جلوی دیوار قرار گرفته تا محل خط کشی انگشت پا را اندازه گرفته و معادل آن را طبق جدول پیدا کنید و پس از آن اقدام به خرید نمایید .